Algemene voorwaarden

1. Organisatie

Pandora Jewelry B.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te Koningsplein 1, 1017BB Amsterdam en met KvK nummer 50685325 (“Pandora”) organiseert een winactie via Facebook waarbij in een bepaalde periode telkens 3 winnaars een prijs kunnen winnen (“Winactie”).

De Winactie loopt van 5 december 2021 (9u00) tot en met 7 december 2021, einde dag.


2. Personen die in aanmerking komen voor deelname

Deelname aan de Winactie staat open voor elke persoon die handelt als consument (namelijk voor doeleinden die buiten enige handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) en die voldoet aan alle hieronder beschreven deelnemingsvoorwaarden tijdens de Actieperiode:

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • een geldig en actief Facebook account hebben;
 • gedomicilieerd zijn in Nederland;
 • kennis hebben genomen van deze Voorwaarden en deze aanvaard hebben.

Deelname is uitgesloten voor werknemers van Pandora, evenals voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actieperiode.


3. Deelnemen aan de Winactie

De deelname aan de Winactie verloopt enkel online, via de officiële Facebookpagina van Pandora, namelijk https://www.facebook.com/PandoraNederland (“Facebook pagina”).

Elke bezoeker aan de Facebook pagina die voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden beschreven in artikel 2 van deze Voorwaarden mag éénmaal deelnemen per Actieperiode, in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening.

Deelname aan de Winactie (“Actieperiode”) vereist geen inzet of aankoop van de deelnemer.

Om geldig deel te nemen aan de Winactie en kans te maken op een van de prijzen moet de deelnemer de volgende stappen ondernemen tijdens de periode van de Winactie :

 • surf naar de Pandora - Facebook pagina;
 • laat een like reactie achter onder de wedstrijdpost en reageer onder de post hoe jij de sieradenset die te winnen is zou stylen.
 • lees de algemene voorwaarden

De deelnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • de Voorwaarden na te leven;
 • geen bedrog te plegen of op enigerlei wijze vals te spelen;
 • geen fictieve persoonsgegevens te creëren om, desgevallend meermaals, deel te nemen aan de Winactie;
 • geen commentaar te posten op de Facebook pagina die ingaat tegen de openbare orde of goede zeden of die een inbreuk vormt op de rechten van derden.


4. Prijzen en winnaars

Enkel deelnemers die de bovenstaande stappen doorlopen hebben en een creatief antwoord geven op de desbetreffende vraag van de winactie, komen in aanmerking om de prijs van de desbetreffende Winactie te winnen (“Mogelijke Winnaars”).

Uit de mogelijke winnaars zal Pandora 3 uiteindelijke winnaars kiezen met de comment met meest creatieve styling. De beslissing van Pandora in dit verband is definitief en niet aanvechtbaar.

Elk van de drie uiteindelijke winnaars ontvangt deze prijs:
Een sieradenset met daarin één Pandora Timeless ketting (390055C01) en één paar Pandora Timeless oorbellen (290040C01).

De winnaar van een desbetreffende Winactie wordt binnen drie (3) werkdagen na afloop van deze Actieperiode gecontacteerd via een persoonlijk bericht via Facebook. De winnaar heeft zeven (7) dagen de tijd om zijn winst te aanvaarden door te antwoorden op dit Facebook bericht en zijn voor- en achternaam en adresgegevens te bezorgen zodat de prijs opgestuurd kan worden.

Bij gebreke hieraan te voldoen binnen de gestelde termijn of indien de winnaar niet aan de deelnemingsvoorwaarden blijkt te voldoen, verliest de winnaar zijn aanspraak op de prijs zonder recht te hebben op enige vergoeding en zal er een nieuwe winnaar worden aangeduid uit de overige Mogelijke Winnaars.

De prijzen worden per post verstuurd naar het adres dat de winnaar opgeeft. Het risico op verlies en beschadiging gaat over op de winnaar zodra Pandora het pakket afgeeft aan het postbedrijf die in zal staan voor de verzending ervan.

De prijs kan niet ingeruild worden tegen contanten of een ander product uit het Pandora assortiment.


5. Kosten voor de deelnemers

Eventuele kosten die worden gemaakt voor de deelname aan de Winactie (zoals de kosten van internetverbinding, etc.) zijn exclusief ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers vergoeding van deze kosten vragen aan Pandora.


6. Aansprakelijkheid / Uitsluiting van deelname

In principe heeft de deelnemer tijdens de Actieperiodes dag en nacht toegang tot de Facebook pagina, behoudens wanneer de Facebook pagina niet beschikbaar is door problemen. Pandora kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig probleem zoals netwerk- of computerproblemen die de deelname zouden beperken of vertragen of die een impact zouden hebben op het verzenden van mededelingen aan of door de deelnemer.

Pandora behoudt zich het recht voor om tijdelijk de toegang tot de Facebook pagina te onderbreken om bepaalde technische aspecten bij te sturen in het kader van de Winactie, alsook ter bescherming van het algemene systeem van Pandora en de hierin opgenomen gegevens.

Pandora kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van overmacht wat bijvoorbeeld zou resulteren in een onderbreking van de Winactie en/of onbeschikbaarheid van de Facebook pagina.

Pandora is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met (deelname aan) de Winactie, tenzij deze te wijten is aan een grove fout of opzet in hoofde van Pandora. Pandora is niet aansprakelijk voor de inhoud van de commentaren (antwoorden) van de deelnemers aan de Winactie.

Pandora besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Winactie en het beheer van haar Facebook pagina. Desondanks is het mogelijk dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Onnauwkeurigheden, spelfouten of andere soortgelijke fouten op de Facebook pagina of andere Winactie materialen van welke aard dan ook die door Pandora worden bekendgemaakt, kunnen niet tegen Pandora worden ingeroepen, noch enige verplichting voor Pandora of diens aangestelden die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Winactie creëren.

Pandora behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers uit te sluiten en/of om hen de aangekondigde prijs niet toe te kennen:

 • ingeval van bewezen of vermoedelijke fraude of misbruik met betrekking tot de deelname aan de Winactie; en/of
 • ingeval een bepaling van deze Voorwaarden (vermoedelijk) niet nageleefd wordt; en/of
 • ingeval de gecommuniceerde persoonsgegevens (vermoedelijk) onjuist en/of niet volledig zijn of er op enigerlei andere wijze valse, misleidende of frauduleuze informatie wordt verstrekt,

zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan laten gelden ten aanzien van Pandora. Pandora behoudt zich expliciet het recht voor om haar werkelijk geleden schade te verhalen op dergelijke deelnemer.

7. Kopie

Niets uit of met betrekking tot deze Winactie mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pandora.


8. Toegang tot en wijziging van deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn tijdens de Actieperiodes vrij te raadplegen in een printbare en opslaanbare versie, op de website van Pandora https://nl.pandora.net/nl/facebook/voorwaarden-voor-deelname/

Pandora behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken, te allen tijde aan te passen. De aangepaste Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf hun publicatie. De versie van de Voorwaarden die geldt op het moment van deelname (met andere woorden, het posten van een antwoord als commentaar op de wedstrijdpost van Pandora) zal van toepassing zijn op de deelnemers.


9. Verwerking van persoonsgegevens

Door deelname aan de Winactie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens aan Pandora die verwerkt zullen worden door Pandora, als verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679) en de relevante nationale wetgeving.

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen verwerkt worden met het oog op de organisatie, het beheer en de uitvoering van de Winactie met inbegrip van het overhandigen van de prijzen aan de winnaars. De persoonsgegevens van de deelnemers zijn noodzakelijk voor Pandora om het bepaalde in deze Voorwaarden na te leven. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden.

De deelnemers hebben te allen tijde het recht om toegang tot en verbetering van hun persoonsgegevens te vragen indien deze onvolledig of onjuist zijn. De deelnemers hebben het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking ervan te laten beperken indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn.

Bovendien hebben de deelnemers het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).

Om deze rechten uit te oefenen of indien er vragen zijn, kan per e-mail een verzoek gericht worden aan Pandora op het volgende e-mailadres: pandora@activemind.de

De persoonsgegevens zullen enkel overgemaakt worden aan de aangestelden van Pandora die op instructie van Pandora belast worden met het organiseren, beheren en uitvoeren van de Winactie en het toewijzen en bezorgen van de prijzen (bv. postbedrijf).

De persoonsgegevens van de winnaars worden bijgehouden voor zolang dit vereist is om de prijzen te overhandigen. De persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden indien dit vereist zou zijn door de specifieke omstandigheden (bv. indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Pandora).


10. Overige bepalingen

Mocht een van de voorwaarden van deze Voorwaarden nietig of niet van toepassing worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht. Deze bepaling is van toepassing in de mate dat zij door de wet wordt toegelaten. In dergelijk geval verbinden partijen er zich toe in gezamenlijk overleg en te goeder trouw te zoeken naar een clausule van dezelfde aard of grondslag en dit om het economische evenwicht van de overeenkomst te respecteren. Deelnemers zullen zich niet beroepen op dwaling ten aanzien van de inhoud van deze Voorwaarden.

Enkel Pandora is verantwoordelijk voor de organisatie van deze Winactie en enkel deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie. De Winactie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door “Facebook” en is ook niet verbonden met de organisatie “Facebook”. De algemene voorwaarden van Facebook blijven onverkort van toepassing op de activiteiten van de deelnemers op de Facebook pagina.

Bij vragen of klachten wordt de deelnemers gevraagd eerst contact op te nemen met Pandora, op het volgende e-mailadres ne-nl@pandora.net, om een minnelijke oplossing te zoeken.

In geval van een betwisting omtrent de verwerking van persoonsgegevens hebben de deelnemers het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op de Voorwaarden. Elk geschil inzake de toepassing en/of interpretatie van deze Voorwaarden zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de bevoegde rechtbanken in Amsterdam.